Договір оферти
на оплатне надання послуг
Дата затвердження: 10.10.2021 Київ, Україна

Фізична особа підприємець Медведєва Ганна Анатоліївна (далі за текстом – Виконавець) справжньою офертою пропонує фізичній особі (далі за текстом – Замовник) укласти Договір-оферту на надання послуг з психологічного консультування (далі за текстом – Договір)

Уважно ознайомтеся з текстом цього Договору і якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом Виконавець пропонує вам відмовитися від послуг консультування.

Повним та беззастережним акцептом цієї оферти є здійснення замовником оплати послуги, що надається Виконавцем.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуги психологічного консультування (далі - Консультації) для Замовника. Детальний опис форматів послуг, їх вартості та дати, часу проведення вказано на сайті Виконавця (далі - Сайт).

1.2. За цим Договором Виконавцем надаються такі послуги:
- Узгодження дати та часу проведення Консультації
- Проведення Консультації тривалістю, вказаною на сайті
- Передача аудіо запису з Консультацією при виборі виконавцем відповідного формату послуги, зазначеної на сайті.

1.3. Формати консультацій, їх тривалість та строки проведення зазначаються на Сайті.

1.4. Дата та час надання послуги можуть також повідомлятися особисто Замовнику та (або) погоджуватися з Виконавцем (або його представниками) шляхом надсилання відповідної інформації на email Замовника або контактний телефон Замовника.

1.5. Укладання Замовником цього Договору здійснюється шляхом виконання послідовних дій на сайті (акцепт публічної оферти)
- оформлення заявки на Консультацію на Сайті Виконавця та/або його субдоменах.
- оплата Консультації.

1.6. Вартість Консультації вказується на Сайті Виконавця та/або його субдоменах.

1.7. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності для обох сторін з дати оплати послуги Замовником. Оплата вноситься у розмірі 100% передоплати.

1.8. Датою оплати вважається дата списання коштів із банківського рахунку Замовника на адресу Виконавця.

2. УМОВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

2.1. Для отримання послуги психологічного консультування Замовник повинен залишити заявку на сайті. Довідкову інформацію можна отримати за телефоном, вказаним на сайті Виконавця.

2.2. Для оформлення заявки Замовник має надати такі дані: Ім'я, Прізвище, email та контактний телефон.

2.3. Виконавець підтверджує отримання заявки на сайті, надає їй номер та виставляє рахунок на оплату Замовнику.

2.4. Замовник оплачує послугу за цим Договором у розмірі, встановленому Виконавцем.

2.5. Оплата послуг Замовником здійснюється за одним із перерахованих способів:
- шляхом оплати на розрахунковий рахунок Виконавця
- іншим способом за попереднім погодженням з Виконавцем.

2.6. У разі здійснення платежу за допомогою банківської картки Замовнику рекомендується використовувати банківську картку, випущену на ім'я Замовника. У разі здійснення повернення сплачених коштів, таке повернення провадиться за тими самими реквізитами, за якими було отримано платіж, і на підставі особистої заяви особи, на ім'я якої було випущено банківську картку.

2.7. Акцептуючи умови Оферти, Замовник дає свою згоду відповідно до чинного Українського законодавства на обробку Виконавцем наданої їм інформації та (або) його персональних даних, що здійснюється з використанням засобів автоматизації, та без використання засобів автоматизації, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання , уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу, надання, знеособлення, блокування, видалення, знищення даних з метою виконання Виконавцем своїх зобов'язань, пов'язаних з наданням послуг, інших зобов'язань, передбачених цим Договором, а також з метою виконання нормативних вимог актів щодо протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Термін використання наданих Замовником даних – безстроково.

3. ПРАВА И ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Виконавець зобов'язується:

3.1.1 Надати Замовнику всю необхідну інформацію для оформлення заявки на придбання Консультації. Інформація розміщується на сайті Виконавця.

3.1.2. Здійснювати консультаційну підтримку щодо послуг, порядку та правил оформлення заявки по телефону та електронній пошті, зазначеним на Сайті виконавця.

3.1.3. У разі зміни умов проведення Консультації (ціни, дати, формату проведення та інших змін) повідомити Замовника не менше ніж за один календарний день до початку дії таких змін.

3.1.4. Повернути сплачені кошти Замовнику у разі повного скасування Виконавцем Заходу.


3.2. Виконавець має право:

3.2.1. В односторонньому порядку змінювати дати та час проведення Консультації, а також інші умови проведення Консультації (за винятком вартості) та умови цього Договору без попереднього погодження із Замовником. Виконавець повідомляє Замовника про зміни часу та дати проведення Консультації не пізніше 23 годин 59 хвилин за київським часом на день, що передує дню проведення консультації. Повідомлення Замовника може бути здійснене за допомогою телефонного дзвінка за вказаним Замовником контактним номером телефону, надсилання відповідного листа на контактний e-mail, розміщення інформації на сайті Виконавця.

3.2.2. У разі несплати (неповної оплати) за послуги у встановлені терміни, при несвоєчасному наданні заявки на надання послуги (або при зазначенні недостовірних даних при оформленні заявки) цей договір не вважається укладеним.

3.2.3. У разі порушення правил участі в Консультації Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуги.

3.3 Замовник зобов'язується:

3.3.1. Самостійно та своєчасно знайомиться з датою, часом, ціною, форматами проведення Консультації.

3.3.2. Оформляючи заявку на послуги Виконавця заповнити необхідні обов'язкові поля (згідно з п. 2.2 цього Договору) на сторінці заявки із зазначенням обраної послуги та достовірної інформації про себе.

3.3.3. Сплатити обрану Консультацію на умовах та вартості, що діють у момент оплати. Діючі умови та вартість, а також інформація про спеціальні пропозиції та реквізити Виконавця розміщуються на сайті Виконавця та його субдоменах.

3.3.4. Повідомити Виконавця про зміну своїх контактних даних у письмовій формі негайно з моменту таких змін.

3.3.5. Письмово (у тому числі за допомогою контактного e-mail або месенджерів) шляхом направлення на адресу Виконавця відповідної заяви повідомити Виконавця про свою відмову від Консультації не пізніше ніж за один календарний день до початку Консультації.

Якщо Замовник повідомляє Виконавця про свою відмову від Консультації в день проведення Консультації, то Виконавець повертає Замовнику кошти у розмірі 50% від суми, сплаченої Замовником.

Якщо Замовник не попередив Виконавця до початку Консультації про свою відмову від Консультації, кошти Замовнику не повертаються.

У всіх випадках відмови від Консультації Замовник надає Виконавцю заяву у письмовій формі. У разі відсутності такої заяви кошти Виконавцем не повертаються. У будь-якому разі при відмові від Консультації Замовник зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати Виконавця, у тому числі всі комісії платіжних систем, які стягуються під час переказу коштів на та з рахунку Виконавця.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати від Виконавця дотримання умов цього Договору.

3.4.2. Перенести дату та час Консультації, яка повністю оплачена на іншу найближчу дату проведення Консультації, попередивши про це Виконавця не пізніше ніж за 2 (два) календарні дні до дати початку проведення Консультації.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України з урахуванням умов цього Договору.

4.2.Виконавець не несе відповідальності у разі неналежного надання послуги, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або несвоєчасності наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.

4.3.Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими не якісно, або не в узгодженому обсязі.

4.4.Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумним заходом.

4.5.Замовник зобов'язується вказувати достовірні дані при оформленні заявки.

5. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1.Всі суперечки та розбіжності, що виникли у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

5.2. У разі не досягнення згоди між Сторонами всі суперечки розглядаються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.


6. РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1.Всі інформаційні матеріали, що надаються Виконавцем Замовнику у процесі проведення Консультації, є результатом інтелектуальної діяльності. Виняткове авторське право, у тому числі суміжні з авторським правом належить Виконавцю.

Використання (за винятком особистого) результатів інтелектуальної діяльності без письмової згоди Виконавця є порушенням виключного права Виконавця, що тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1.Цей Договір діє до моменту виконання Сторонами всіх зобов'язань.

7.2.Оформлена Замовником заявка, яка заповнюється на Сайті Виконавця, є невід'ємною частиною цього Договору.

7.3. Замовник підтверджує, що всі умови цього Договору зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

7.4. Послуги Виконавця вважаються належним чином наданими та прийнятими Замовником у повному обсязі з моменту завершення Консультації.

ВИКОНАВЕЦЬ: ФОП Медведєва Ганна Анатоліївна, ІПН 3143101707
розрахунковий рахунок UA323348510000026004962485463
Made on
Tilda